Všeobecné obchodní podmínky

MAXIRELAX - travel agency, CA

BEDNÁŘ MARTIN, B.B.S., DiS. a JANA BEDNÁŘOVÁ, se sídlem Brníčko 982, 783 91 Uničov
s provozovnou Ztracená 31, 77900 Olomouc, IČ: 68358610, DIČ: CZ7711035332 a s provozovnou Staškova 243, 78391 Uničov - dále jen CA

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY A STORNOPODMÍNKY platné od 21.11.2017

 

1. Uzavření objednávky cestovní služby

CA nabízí vlastní a cizí nabídky ubytování, letenek a další služby v rozsahu, v cenách a za podmínek uvedených na internetu nebo uvedených v jiných nabídkách (letácích, e-malech apod.) nebo individuálně při osobní návštěvě v provozovně. Služby jsou poskytovány s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, příp. podmínkami jednotlivých zastupujících cestovních kanceláří a obchodních partnerů viz. bod 13 těchto všeobecných obchodních podmínek. Jednotlivé služba je poskytována za úplatu a ceny jsou smluvní. Službu zajišťuje CA buď přímým dodáním vlastní služeby nebo zprostředkováním či obstaráním služby u jiných osob - obchodních partnerů. Další dodatečné informace k poskytované službě budou klientovi sděleny v cestovních pokynech, které CA nebo její partneři zasílají poštou, elektronicky nebobudou klientovi předány osobně.

Objednávka, smlouva mezi objednavatelem, zákazníkem, spolucestujícím (dále jen klient) a CA nabývá platnosti poté, co klient předá CA písemnou smlouvu nebo objednávku cestovní služby, kterou CA následně potvrdí. Pokud se obsah potvrzení závažně odchýlí od obsahu objednávky, smlouvy, má klient právo během následujících 7 dní od smlouvy odstoupit a to jen písemnou formou. Pokud této možnosti nevyužije, stává se smlouva mezi ním a CA, cizí firmou závaznou.

2. Platby a údaje ve smlouvě

Po sepsání smlouvy, objednávky cestovní služby je klient povinen zaplatit CA zálohu ve výši 50% z celkové částky a to hotově nebo bankovním převodem na účet CA. Zbývající částku je klient povinen doplatit hotově nebo bankovním převodem nejpozději 31 dní před zahájením zájezdu. Po zaplacení doplatku, nejdříve však 7 dní před zahájením poskytování služby, budou klientovi předány cestovní pokyny, doklady. Pokud klient objedná cestovní službu v době kratší než 31 kalendářních dní před jejím zahájením, bude celková částka zaplacena po uzavření objednávky, smlouvy v plné výši. Platba může být řešena i individuálně na základě dohody mezi CA a klientem.

Nebude-li cestovní objednávka, smlouva na zájezd nebo objednávka služeb řádně a úplně vyplněna nebo nebude-li zaplacena celá celková cena zájezdu nebo objednaných služeb ve shora uvedené lhůtě splatnosti je CA oprávněna od této smlouvy odstoupit a klient nemá žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany CA.

3. Změny služeb a cen

CA je oprávněna před započetím služby z objektivních důvodů uskutečnit nezbytné změny ve smlouvě sjednaných služeb (změny obligatorní či fakultativní). Nastanou-li okolnosti, které brání CA poskytnout službu dle objednávky, smlouvy je CA oprávněna tuto službu změnit. Jedná se zejména o změny vzniklé změnami u zahraničních partnerů, dopravců či jiných partnerů a dodavatelů CA jakož i změnami počasí či změny vzniklé dalšími okolnostmi, vyšší moc nevyjímaje. Změnu je CA povinna oznámit klientovi bez zbytečných odkladů včetně případné změny celkové ceny služby, přičemž v případě zvýšení ceny se řídí ust. čl. IV. těchto všeobecných obchodních podmínek.

4. Minimální počet účastníků a odstoupení CA od smlouvy

CA může odstoupit od objednávky cestovní služby, smlouvy (zrušit objednanou službu) také v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého svého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. V takovém to případě vrátí CA klientovi celkovou zaplacenou částku zpět a udělá vše pro to, aby klientovi zajistila náhradní nabídku služeb.

5. Odstoupení klienta od smlouvy, změna objednávky zájezdu ze strany klienta

Klient může kdykoli před začátkem objednané služby na základě písemného sdělení od objednávky, smlouvy odstoupit. Termínem odstoupení se rozumí den doručení písemného oznámení CA. Pokud klient odstoupí od objednávky, smlouvy, ztrácí nárok na smluvní cenu. Pokud klient od smlouvy odstoupí

do 35 dnů před začátkem poskytování objednané služby zaplatí stornopoplatek ve výši 10% z celkové částky objednaných služeb,

od 34. do 27. dne před začátkem poskytování objednané služby 40% celkové částky objednaných služeb,

od 26. do 20. dne před začátkem poskytování objednané služby 50% celkové částky objednaných služeb,

od 19. do 7. dne před začátkem poskytování objednané služby 80% celkové částky objednaných služeb,

od 6. do 4. dne před začátkem poskytování objednané služby 90% celkové částky objednaných služeb,

od 3. dne do začátku poskytování objednané služby 100% celkové částky objednaných služeb.

Doporučujeme uzavření pojistky na stornopoplatky za objednanou službu (vztahuje se jen odškodnění při zdravotních překážkách ze strany klienta nebo v případě úmrtí). Veškeré změny v objednávkce je možno provést pouze na vyžádání a to písemně. Možnost provedení změny a s tím spojený poplatek bude klientovi zpětně potvrzen. U linkových letů a charterových letů nejsou změny možné. Tyto letenky jsou neměnné, nevratné. V případě zakoupení služby podléhajícího stornopodmínkám ve zvláštním režimu, bude na tuto skutečnost klient upozorněn, jedná se zejména o individuální nabídky. Výše storna se v tomto případě může lišit a může činit až 100% ceny objednané služby!

6. Ručení

CA ručí za připravenost objednané služby, kontrolu nad službami, za správnost popisu služeb a náležité naplnění smluvně sjednaných podmínek. Ručení pořadatele zájezdu je dáno zákonem.

7. Případy, na které se ručení CA nevztahuje

CA nepřebírá žádné ručení za případné poškození, ztráty, úrazy, dopravní přerušení, stejně tak jako za zpoždění. Ručení se dále nevztahuje na akce, které nejsou součástí služby (jako je koupaní, horolezectví, lyžování, potápění, surfování, jízda na koni apod.). Tyto činnosti jsou provozovány na vlastní nebezpečí klienta. Nárok na náhradu škody je vyloučen, pokud byl způsoben nedbalostí nebo porušením podmínek smlouvy ze strany klienta. CA neručí za změny odletových časů leteckých společností. CA nenese žádnou odpovědnost za změny nebo škody, ke kterým došlo zaviněním klienta či účastníků zájezdu, zaviněním třetí osoby, která není ve smluvním vztahu nebo z důvodu „vyšší moci“.

8. Pasy, víza, cla a devizová ustanovení

Každý klient by si měl před zahájením zájezdu zajistit průvodní informace v CA nebo v institucích tomu určených. Každý klient je za dodržení těchto ustanovení osobně zodpovědný.

9. Pojištění

Doporučujeme klientovi uzavření pojištění zavazadel, zároveň pojištění stornopoplatků objednané služby a zdravotní pojištění. Podklady k výše uvedenému pojištění obdržíte v CA. V případě uzavření cestovního pojištění (případně včetně storna) vzniká právní vztah mezi klientem a pojišťovnou a klient přebírá pojistné podmínky pojišťovny. Veškerá finanční a jiná plnění vyplývající z cestovního pojištění (pojistné události) řeší klient přímo s pojišťovnou bez účasti CA. Zaplacené cestovní pojištění je nevratné.

10. Vyloučení

CA očekává, že účastník bude respektovat zvyky a pravidla navštívené země. Pokud klient tyto zvyky a pravidla hrubě poruší, dává tímto cestovní kanceláři možnost vyloučit ho bez navrácení obnosu za dohodnuté služby do ukončení zájezdu. Pokud se klient nedostaví k odjezdu, odletu na zájezd či k poskytnutí jiné služby, uvede nesprávné nebo neúplné údaje, svévolně přeruší účast na zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, není oprávněn uplatnit nárok na vrácení peněž, náhradu škody či slevu. Klient taktéž sám odpovídá za svůj zdravotní stav a schopnosti. Klient je povinen se zdržet jednání, kterým by průběh zájezdu ohrožoval či narušoval, jinak odpovídá za škodu. Za závažné porušení povinností klienta je oprávněna CA klienta z účasti na zájezdu nebo poskytnutí služby vyloučit bez nároku na náhradu. Náklady spojené s vyloučením uhradí účastník sám.

11.Reklamační řád

Případnou reklamaci objednané služby dle smlouvy je klient povinen uplatnit včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava již v místě poskytované služby. To je u delegáta, telefonicky na speciální telefonní lince uvedené v pokynech ke službě nebo u dodavatele, poskytovatele služeb. Pokud klient vadně nebo neúplně poskytnutou službu na místě nereklamuje a uplatňuje reklamaci až dodatečně po návratu, vystavuje se riziku, že jeho reklamace nebude uznána. Reklamaci po uskutečnění objednaných služeb (zájezdu) je nutno podat vždy písemnou formou a to nejpozději do 30 dní od posledního dne čerpání služby na adresu CA nebo e-mailem na info@maxirelax.cz 

12. Cestovní pokyny

CA nejpozději do 7 dnů před začátkem poskytování služby předá nebo zašle klientovi detailní informace k objednané službě (dále jen pokyny). Způsob doručení určí klient ve smlouvě. Neobdrží-li klient takové pokyny do 5 dnů před začátekem (poskytování služby je povinen o této skutečnosti vyrozumět CA, přičemž se dohodnou na způsobu jejich dodání, jinak se má za to, že pokyny byly řádně doručeny. Stejně tak je klient povinen CA informovat, jsou-li tyto pokyny neúplné eventuelně pokud jsou mu nejasné, jinak odpovídá za škodu. Uvedená lhůta doručení pokynů se zkracuje v případě zakoupení služby 6 a méně dní před termínem počátku zakoupené služeby.

13. Provizní prodej

CA zprostředkovává také prodej zájezdů a službem jiných cestovních kanceláří a prodejců na základě jejich nabídek a podmínek v zastoupení jako cestovní agentura, zprostředkovatel. V tomto případě neplatí tyto všeobecné obchodní podmínky a klient (objednavatel, zákazník, spolucestující ) souhlasí se všeobecnými záručními obchodními podmínkami včetně výše stornopoplatků, které vydala pořádající cestovní kancelář, firma, společnost. V tomto případě klient uplatňuje svoje práva a povinnosti jen vůči příslušné cestovní kanceláři, firmě nebo společnosti nikoliv vůči CA.

14. Další ustanovení

Neúčinnost jednotlivých výše uvedených podmínek CA nemá vliv na platnost cestovní smlouvy, objednávky cestovní služby. CA si vyhrazuje právo na chybu tisku. Tyto podmínky jsou všeobecné pro všechny klienty CA. Klient svým podpisem na cestovní smlouvě zároveň potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a přijímá je v plném rozsahu.